Tarieven

Net als bij water, telefonie en gas betaalt u voor warmte niet alleen een vastrecht of abonnement, maar ook voor het verbruik. Omdat u vaak niet kunt kiezen bij wie u uw warmte en koude afneemt, is het belangrijk dat de prijs zorgvuldig tot stand komt.

Per 1 januari 2014 is hiervoor de Warmtewet in werking getreden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de levering van warmte en stelt elk jaar voor 1 januari de maximale tarieven vast waar alle warmteleveranciers aan moeten voldoen. Hier vindt u het warmtebesluit van de ACM aangaande de maximale tarieven voor 2022.

 

De samenstelling van de tarieven kan verschillen per project. De laatste tarieven per project vindt u hier:

     HET ZAMEN den haag     

     TRANSVAAL den haag     

     TUVISTA delft     

     YPENBURG den haag     

Algemeen

De duurzame energiesystemen van Energiek hebben verschillende voordelen. U kunt bijvoorbeeld verwarmen zonder cv-ketel, boiler of geiser. Dat scheelt geluid en ruimte. Ook krijgt u niet te maken met onverwachte uitgaven voor onderhoud, reparatie of vervanging. En natuurlijk profiteert u van een aangenaam binnenklimaat in de zomer en in de winter. Voor de verwarming van uw woning met ons duurzame energiesysteem hoeft u geen gas te verbranden. Ook voor verkoeling van uw woning hoeft u geen extra maatregelen te nemen. Dit beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2. Daarom is uw energiesysteem van Energiek heel milieuvriendelijk. Toch betaalt u gemiddeld voor uw warmte niet meer dan wanneer u een gasaansluiting zou hebben gehad.

De prijs van warmte

De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse lasten. Dat geldt voor stroom en gas maar ook voor warmte en koude. Er is in uw geval slechts één vaste producent en leverancier die de warmte aan u levert, Energiek. Dat betekent dat er geen prijsconcurrentie is en daarom is het belangrijk dat de prijs zorgvuldig tot stand komt. Per 1 januari 2014 is hiertoe de Warmtewet in werking getreden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de levering van warmte en stelt elk jaar vóór 1 januari de tarieven vast.

De ACM warmtetarieven zijn gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte met een gasaansluiting. Omdat er bij warmtelevering elektrisch gekookt zal moeten worden, heeft de ACM ook de meerkosten hiervan in de tarievenmethodiek betrokken. Dit zogenaamde niet-meer-dan-anders-principe gaat niet in alle gevallen op. Er is namelijk gekozen om de maximumprijs te baseren op een gemiddelde verbruiker. Een gemiddelde verbruiker van gas is iemand met een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor warm tapwater. Hiernaast zijn verschillende zaken vooraf bepaald zoals leidingverliezen, rendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater, en de verdeling van de warmtevraag hierbij. Deze kunnen per individuele situatie verschillen van de gemiddelde verbruiker maar de vastgestelde tarieven worden vanuit de overheid/wetgever beschouwd als zijnde het meest eerlijk.

Het niet-meer-dan-anders tarief, de maximumprijs, voor de levering van warmte bestaat uit een vast bedrag (VKw) en een bedrag per verbruikte gigajoule warmte (Pw). De maximumprijs geldt voor het hele jaar en wijzigt niet tussentijds. Een maximumprijs is ook bepaald voor de huur van de afleverset, voor het meettarief en voor het vastrecht koude.

Tuvista en Ypenburg

Bent u een bewoner van Tuvista of Ypenburg dan wordt aan u enkel een vastrechtcomponent in rekening gebracht. Namelijk voor de aansluiting op bronwarmte en -koude. Energiek levert bij u geen warmte aangezien u deze zelf opwekt met een (gehuurde) warmtepomp in uw woning. De warmtewet is niet van toepassing op de huur van de warmtepomp. De hoogte van deze huur is vastgesteld door de ontwikkelaar/verhuurder van uw woning in samenspraak met Energiek.

Afname van koude

Bij Energiek betaalt u voor koude alleen een vastrecht en is het verbruik gratis. Jaarlijks wordt een maximumprijs voor het vastrecht koude bepaald door de ACM.

Meer over de Warmtewet

Op de consumentensite Consuwijzer leest u meer over de Warmtewet en de tarieven. Op deze website en op de website van de ACM, leest u meer over de compensatievergoeding. Deze vergoeding is bij Ministeriële regeling vastgesteld en treedt in werking bij een ernstige storing in de levering van warmte en over terugbetalingsregelingen als de geleverde goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen. De compensatievergoeding heeft dan betrekking op de warmte in het warmtenet waarbij individuele storingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een storing/defect in de afleverset niet vallende onder de Warmtewet, hier van uitgesloten zijn.

Op deze website (www.energiekenergie.nl) wordt jaarlijks het voor u geldende nieuwe tarievenblad gepubliceerd. Deze vindt u bovenaan deze pagina. De tarieven zijn gebaseerd op de voor 1 januari door de ACM vastgestelde tarieven.

Voorschot en eindafrekening

Wanneer u woont in Transvaal of Het Zamen dan brengen wij u maandelijks een voorschot in rekening. Dit voorschot bestaat uit de vaste kosten (vastrecht) en geschatte verbruikskosten. Het is voor Energiek onmogelijk om uw verbruik goed in te schatten daar uw verbruik van veel factoren afhankelijk is. U kunt Energiek dan ook niet verantwoordelijk stellen wanneer wij uw verbruik onjuist hebben ingeschat. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor mogelijke ‘meevallers’ of ‘tegenvallers’ bij uw eindafrekening door een onjuist ingeschat verbruik.

Eens per jaar ontvangt u een eindafrekening op basis van uw werkelijke verbruik en de voor de betreffende periode geldende tarieven.

  1. Heeft u met het maandelijkse voorschot teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  2. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

U ontvangt de eindafrekening automatisch. Wanneer u tussentijds verhuist, dan ontvangt u een tussentijdse eindafrekening. De eindafrekening is ook de basis voor een mogelijk te verstrekken aangepast voorschotvoorstel voor de dan volgende periode. Het is aan u om hiervan gebruik te maken of om zelf een voorschotbedrag te kiezen. Op het tarievenblad van Energiek staat ook een voorgesteld voorschotbedrag gebaseerd op een gemiddelde situatie. Uw persoonlijke wensen kunt u het beste via e-mail aan vragen@inwarmte.nl kenbaar maken of u gebruikt hiervoor het gecommuniceerde telefoonnummer.

 

LOGIN OP MIJN ACCOUNT